Więcej na:

RegulaminRegulamin III Warszawskiego Tygodnia Kultury Bez Barier

1. Organizatorami III Warszawskiego Tygodnia Kultury Bez Barier (zwanego dalej „III WTKBB”) są: Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Kultury Bez Barier, TR Warszawa, Bemowskie Centrum Kultury zwani dalej „Organizatorem”.

2. Wydarzenia III WTKBB odbywają się w instytucjach kultury (zwanych dalej  „Partnerami”)

3. Za prawidłowy przebieg wydarzenia, będącego w programie III WTKBB oraz bezpieczeństwo jego uczestników odpowiada Partner, w instytucji którego wydarzenie się odbywa.

4. Program III WTKBB może ulec zmianie. Obowiązująca wersja programu znajduje się na www.wtkbb.pl

5. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń na wydarzenie Organizator zastrzega sobie prawo odwołania tego wydarzenia.

6. Na wszystkie wydarzenia obowiązuje rezerwacja miejsc.

7. Bilety do teatru należy wykupić najpóźniej dzień przed wydarzeniem. Inaczej rezerwacja zostaje anulowana.

8. W razie rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. Organizator zastrzega możliwość odmowy rezerwacji kolejnego wydarzenia osobie, która nie odwoła udziału w wydarzeniu i nie przyjdzie na nie.   

9. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

10. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu wydarzeń, w tym zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren wydarzenia jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem lub dokumentem przedstawiającym wydarzenie, na wszystkich polach eksploatacji bez dodatkowych roszczeń.

11. Rezerwując udział w wydarzeniu III WTKBB lub kupując bilet na nie uczestnik akceptuje regulamin III WTKBB

12. Regulamin dostępny jest na www.wtkbb.plORGANIZATORZY


  • Miasto Stołeczne Warszawa
  • Fundacja Kultury Bez Barier
  • TR
  • art.bem